Παγώνουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια οι προσλήψεις υπαλλήλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δήμους και... περιφέρειες. Εξαιρούνται όσες αφορούν νησιά τα οποία συγκροτούν έναν δήμο, ενώ δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης μόνον εφόσον υπάρχει υπουργική απόφαση κατανομής ώστε να διατηρείται η αναλογία μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις.

Αν και διευκρινιστικού χαρακτήρα, η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ.Πρωτ.: οικ. 6315-15.2.2013) που εστάλη προς δήμους και τις περιφέρειες της χώρας αποπνέει το κυβερνητικό μήνυμα αυστηρής εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πιο αναλυτικά, αναστέλλονται έως τις 31.12.2016 όλες οι προσλήψεις και διορισμοί υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και στα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Μάλιστα, αυτό ισχύει χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση προσλήψεων και διορισμών. Ετσι, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν από την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου, δηλαδή πριν από τις 12.11.2012, οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς «παγώνουν».

Ωστόσο, εφόσον έχει δημοσιευθεί μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός, τότε η εκκρεμής διαδικασία (έκδοση και δημοσίευση απόφασης διορισμού, ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας) συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά.

Όλα αυτά έχουν ως «μπούσουλα» τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως αποτυπώνονται στις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Εκεί καταγράφονται μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό αλλά και την αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Οι διοριστέοι και οι εξαιρέσεις στους νησιωτικούς δήμους

Δυνατότητα προσλήψεων δίνεται στους δήμους, στις περιφέρειες και στους εποπτευόμενους φορείς τους, όσον αφορά το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (μόνιμοι υπάλληλοι και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, «ιδίως στην παρούσα φάση, λόγω της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ με το Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πάντως, οι προσλήψεις αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον εκδοθεί απόφαση κατανομής από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης «για την τήρηση του λόγου 1 προς 5», δηλαδή να μην αναιρείται η δέσμευση ότι για κάθε πέντε υπαλλήλους που αποχωρούν να αντιστοιχεί μία πρόσληψη.

Είναι αξιοσημείωτο ότι εν γένει δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων και διορισμών όσοι νησιωτικοί δήμοι πληρούν την αρχή «ένα νησί ένας δήμος». Κατά το σκεπτικό της ρύθμισης, με την εξαίρεση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς να προσλάβουν τακτικό προσωπικό, καθώς «με το ήδη υπηρετούν ενδέχεται η αποτελεσματική άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που τους έχουν απονεμηθεί με τον Καλλικράτη να μην είναι δυνατή, ενώ κάποιοι εξ αυτών στερούνται παντελώς τακτικού προσωπικού, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη στοιχειώδη έστω λειτουργία τους».

Πηγή Πηγή: lesvosnews.gr